REGULAMIN KONKURSU „MOJA HISTORIA Z JANIS JOPLIN“

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu „Moja historia z Janis Joplin“, zwanego dalej „Konkursem”, jest Moda na Zdrowie Sp. z o.o. nazywana dalej „Organizatorem”, z siedzibą przy ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod nr. KRS 0000190615 , NIP 522-27-13-140.
 2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.modanazdrowie.pl.
 5. W Konkursie, nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE DLA CZYTELNIKÓW:

 1. Czytelnicy czasopisma „Moda na Zdrowie” mają możliwość wysłania swojej opowieści na adres skrzynki redakcyjnej „Mody na Zdrowie“ – redakcja@modanazdrowie.pl.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (które posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego do wzięcie udziału w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem).
 3. Konkurs trwa od 29.02.2016 r. do 11.03.2016 r. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia trwania konkursu.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać swoją historię dotyczącą muzyki Janis Joplin na adres redakcja@modanazdrowie.pl
 5. Po zakończeniu Konkursu Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, wyłoni 3 laureatów Konkursu, których historie zdaniem Jury były najciekawsze, biorąc pod uwagę oryginalność, wyjątkowość, kreatywność oraz poprawność językową i merytoryczną uzasadnienia.
 6. Wyniki Konkursu, w tym imiona i nazwiska laureatów i/lub miejscowość zamieszkania, mogą zostać opublikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.modanazdrowie.pl w ramach rozwiązania Konkursu.
 7. Administratorem danych osobowych podawanych w zgłoszeniach jest Organizator. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu.
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.
 9. Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do opisanej historii.
 10. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych historii.
 11. Nagrodami w Konkursie są 3 sztuki płyt z muzyką z przedstawienia „Moja mama Janis”, których wartość nie przekracza 760 zł brutto. Nagrody mają charakter rzeczowy i nie można ich zamienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci Konkursu nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.
 12. Przekazanie nagród nastąpi według wyboru Organizatora – osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i sposobie odbioru nagrody e-mailem. Laureaci są zobowiązani do podania danych adresowych do wysłania nagrody w terminie do 2 dni od otrzymania od Organizatora prośby w tym zakresie.
 13. W przypadku, nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, w szczególności w wyniku braku jej odbioru lub nie podania lub podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu, przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora, skąd laureat będzie mógł ją odebrać osobiście w terminie do dnia 31.04.2016 r. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w w/w terminie, osoba taka zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu, a jej prawo do nagrody wygasa, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
 14. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu
 15. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.
 16. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 17. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

III. JURY

 1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Jury w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
 2. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

IV. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz ewentualnie numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
 5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami) przez Organizatora.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik Konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnicy Konkurs mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
 6. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *