Razem dla czystego powietrza

Czy walka z niską emisją pomoże w ograniczeniu zmian klimatycznych – pytamy Dominikę Kulczyk, wiceprezes Green Cross Poland.

Substancje zawieszone w powietrzu mają to do siebie, że poza chwilami smogu właściwie ich nie widać. Dlaczego wiele osób lekceważy to zagrożenie?
Człowiek z natury zbyt optymistycznie podchodzi do zagrożeń, których nie widać gołym okiem. Przyzwyczajeni do tych łatwo zauważalnych zmysłami, zapominamy o niedostrzegalnych, obecnych w powietrzu niebezpiecznych gazach, będących efektem spalania paliw. Smog jest „jedynie” widocznym skutkiem zanieczyszczenia powietrza, ale nie odzwierciedla on skali problemu, z jakim mamy do czynienia. Zanieczyszczone powietrze, nawet jeśli niewidoczne, w sposób realny oddziałuje na zdrowie człowieka, przyczyniając się do zwiększenia zapadalności na choroby przede wszystkim związane z układem oddechowym.

Skąd wiemy, że klimat się zmienia z winy człowieka?
Z całą pewnością klimat się zmienia, czego dowodem są obserwacje poczynione przez naukowców na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Jedną z przyczyn mających wpływ na ten stan rzeczy jest działalność człowieka – postęp technologiczny i rosnąca konsumpcja dóbr materialnych wpływają na klimat. Należy jednak z całą stanowczością podkreślić, że wzrost świadomości ekologicznej i starania światowych przywódców związane z określaniem nowych ram prawnych regulujących wpływ człowieka na środowisko sprawiają, iż ludzkość nie tylko chce, ale i coraz skuteczniej przeciwdziała zmianom klimatu.

Czy większy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma niska czy wysoka emisja?
Rozróżnienie pomiędzy niską a wysoką emisją odnosi się do wysokości komina, który emituje produkty spalania paliw. W obu przypadkach emitowane mogą być zarówno substancje bezpieczne (np. para wodna), jak i te szkodliwe dla człowieka i środowiska, takie jak tlenki siarki, azotu oraz związki rtęci i ołowiu. Termin wysoka emisja odnosi się do przemysłu (np. elektrowni), podczas gdy niska – do spalin wydobywających się z kominów domów jednorodzinnych, lokalnych kotłowni, małych zakładów produkcyjnych i ze środków transportu. Spaliny elektrowni, ciepłowni, dużych zakładów produkcyjnych emitowane są poprzez wysokie na kilkadziesiąt metrów kominy, dzięki czemu mają one szansę być rozprowadzone na dużym obszarze. Sektor przemysłowy, który przez długi czas był traktowany jako główna przyczyna złej jakości powietrza w Polsce, musiał dostosować technologię produkcji do norm regulujących wielkość emisji. Dzięki zrealizowanym przez zakłady produkcyjne inwestycjom problem zanieczyszczeń przemysłowych został radykalnie ograniczony. Z kolei na szkodliwość niskiej emisji ma wpływ nie tylko to, że koncentruje się przy źródle i rozprzestrzenia się po najbliższej okolicy, ale fakt, że w lokalnych kotłowniach czy domowych piecach spalane są paliwa złej jakości, a często odpady komunalne. Przez to staje się ona źródłem substancji szkodliwych dla środowiska i człowieka.

Czy obniżenie samej niskiej emisji mogłoby przeciwdziałać zmianom klimatycznym?
Niska emisja bez wątpienia ma ogromny wpływ na komfort życia i zdrowie lokalnych mieszkańców. Nie można jednak oczekiwać, że sama jej redukcja powstrzyma zmiany klimatu, których przyczyny są złożone. Należy jednak z całą stanowczością podkreślić konieczność poszukiwania rozwiązań zarówno prawnych, jak i edukacyjnych, które pomogą w ograniczeniu zanieczyszczeń powietrza na terenach zurbanizowanych. Czas, abyśmy skorzystali z doświadczeń przemysłu, skutecznie obniżającego swój negatywny wpływ na jakość powietrza i wypracowali rekomendacje dla samorządów, aby to właśnie miasta i gminy potrafiły uporać się z zanieczyszczeniami emitowanymi przez gospodarstwa domowe.

Czy rozmawia pani z dziećmi na takie trudne tematy jak zmiany klimatu czy zanieczyszczenia powietrza?
Edukacja dotycząca szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym tak ważnego dla świata problemu zmian klimatu, powinna zacząć się już od najmłodszych lat. Ogromną rolę przykładam do uwrażliwiania swoich dzieci w kwestiach ekologicznych. Staram się uczyć je proekologicznych postaw na co dzień, zwracać uwagę na oznakowania i skład produktów, segregować odpady czy wyłączać światło po wyjściu z pokoju. To proste działania, ale istotne z punktu widzenia środowiska.

Czy na co dzień stara się pani być „eko”?
Staram się zwiększać świadomość ekologiczną mojej rodziny i znajomych. W codziennym życiu niezastąpiona jest dla mnie aplikacja na telefon „Live Green”, którą opracował Green Cross Poland razem z Wielopolskim Instytutem Jakości. Zawarte w niej porady, jak żyć „eko” oraz zestaw ponad 170 znaków ekologicznych znajdujących się na opakowaniach produktów pozwalają mi dokonywać rozsądnych wyborów i mieć pewność, że postępuję odpowiedzialnie.

Co sprawiło, że postanowiła pani sprowadzić do Polski Green Cross i zaangażować się w tematykę ochrony środowiska?
Od lat z uwagą przyglądałam się działalności Green Cross International – międzynarodowej organizacji ukierunkowanej na rozwiązywanie globalnych problemów ekologicznych. O sile Green Cross świadczą nie tylko wielkie nazwiska (organizacja powstała z inicjatywy Michaiła Gorbaczowa, wspierają ją m.in. Robert Redford i Leonardo Di Caprio), ale skala i przede wszystkim efekty działań: milion dzieci objętych programem edukacji, 100 tysięcy mieszkańców Ghany, Boliwii, Meksyku, Chin, Senegalu, Wybrzeża Kości Słoniowej i Sri Lanki, którym zapewniono dostęp do wody pitnej, prawie 100 ton bezpiecznie zutylizowanej broni chemicznej. Ochrona środowiska naturalnego już dawno przestała być przedmiotem zainteresowania wąskiej grupy ekologicznych zapaleńców. Dziś działania na rzecz zachowania naturalnych zasobów wpisują się w główny nurt światowej polityki. Każdy z nas może i powinien zrobić coś dla ochrony środowiska naturalnego, bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszej planety. Stąd mój pomysł sprzed pięciu lat na założenie polskiego oddziału Green Cross International i związany z tym entuzjazm do prowadzenia i inspirowania proekologicznych działań nie tylko w Polsce, ale też daleko wykraczających poza granice naszego kraju.

A co samorządy mogłyby zrobić, by pomóc w likwidacji niskiej emisji?
Samorządy decydują o powstaniu inwestycji na swoim terenie i odpowiadają za edukację lokalnej społeczności. Im bardziej świadomy i wrażliwy na tematy ekologiczne pracownik urzędu, tym szybciej gmina może zacząć uwzględniać w swoich planach rozwoju „zielone” projekty. Dalej – im bardziej wyedukowany mieszkaniec, tym szybciej można uporać się z ich realizacją. Jeśli zatem wiedza na temat źródeł i skutków niskiej emisji będzie przekazywana w sposób rzetelny, a gmina otworzy się na inwestycje poprawiające jakość powietrza, w perspektywie najbliższych lat możemy być świadkami powolnej, ale realnej redukcji niskiej emisji.

Dominika Kulczyk

Dominika Kulczyk
Założycielka i wiceprezes Green Cross Poland, polskiego oddziału Green Cross International, trzeciej co do wielkości globalnej organizacji ekologicznej. Założycielka i prezes Kulczyk Foundation, członek Rady Nadzorczej Kulczyk Investments. Prowadzi projekty z zakresu odpowiedzialnego biznesu, działania społeczne dedykowane lokalnym społecznościom, akcje ekologiczne.


WMZE_NFOS-1Materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Moda na Zdrowie Sp. z o.o.


Reklama